Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa. Vuonna 1995 säädettiin lainsäädännössä kaikille elintarvikealan yrityksille pakolliseksi omavalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen. Siitä alkaen on edellytetty, että elintarvikeyrityksillä on kirjallinen omavalvontasuunnitelma.

Valvontaviranomaisten roolina on hyväksyä laitoksia sekä suorittaa valvontakäyntejä, joilla varmistetaan laitoksen omavalvonnan toimivuus.

EVIRA

Elintarvikealan ylimpänä valvovana viranomaisena toimii Elintarvikevirasto. Elintarvikevirasto johtaa, ohjaa ja kehittää elintarvikevalvontaa valtakunnallisesti.

Elintarvikevalvonnan käytännön toteutusvastuu on kunnilla tai seutukunnilla, jotka toteuttavat tehtäväänsä ympäristöterveydenhuollon yksiköiden muodossa. Yksiköihin kuuluu kunnan tai seutukunnan koosta riippuen yksi tai useampia ympäristöterveydenhuollon tarkastajia eli terveystarkastajia, jotka suorittavat kenttätyön sekä valvovia eläinlääkäreitä, jotka vastaavat eläinperäisiä tuotteita valmistavien laitosten valvonnasta.

Muita valvontaviranomaisia

Kuluttajavirasto

Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on huolehtia kuluttajan eduista: turvata kuluttajien taloudellinen, terveydellinen ja oikeudellinen asema sekä toteuttaa kuluttajapolitiikkaa. Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajan suojaksi säädetyn lainsäädännön noudattamista ja toimii viraston ylijohtajana.

Valvira

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Myös kunnat valvovat alueellaan toimivia sosiaalihuollon toimintayksiköitä. Ne ovat vastuussa myös muilta palvelujen tuottajilta, esimerkiksi yksityissektorilta, ostamiensa palvelujen asianmukaisuudesta.