Pintapuhtauden valvontaan ja mittaamiseen liittyviä ongelmia ovat erilaiset pesu- ja desinfiointiainejäämät. Niiden tutkimista pidetään ongelmallisena, koska ne häiritsevät tavalla tai toisella useimpia mittausmenetelmiä. Ratkaisu ongelmaan on ATP-mittaus.

Pesu- ja desinfiointiainejäämiä syntyy puhdistuksen yhteydessä, jos käytettävät aineet ovat soveltumattomia kyseessä olevalle pinnalle, niiden annostus on liian suuri, huuhtelu riittämätöntä tai tilan ilmanvaihto on puutteellinen. Jos pesuaineita tai desinfiointiaineita joutuu valmistettaviin tuotteisiin, puhutaan kemiallisista kontaminaatioista. Kiinnostus näitä jäämiä kohtaan on selvässä kasvussa.

Perinteisillä kasvatusmenetelmillä pesu- ja desinfiointiainejäämiä ei pystytä tunnistamaan. Koska kemialliset jäämät häiritsevät mikrobien kasvua, vääristyvät tulokset helposti. Tämä voi olla erittäin harhaanjohtavaa, koska tutkittavalla pinnalla voi olla sekä voimakas mikrobi- että kemiallinen kontaminaatio ja silti kasvatus antaa puhtaan tuloksen. Pesu- tai desinfiointiainejäämä on kuitenkin erittäin harvoin niin suuri, että se estäisi kokonaan mikrobien kasvun. Jäämät vääristävät mittaustulosta, mutta mikrobien lisääntyminen pinnoilla jatkuu.

Ratkaisuna ATP-mittaus

Pesu- ja desinfiointiainejäämiä voidaan nopeasti ja tehokkaasti mitata luminometrisellä mittauksella, jos käytettävä laitteisto mahdollistaa sisäisen standardin käytön. Jäämät häiritsevät pikamenetelmillä tehtäviä mittauksia samalla tavalla kuin perinteisiä kasvatusmenetelmiäkin. Käyttämällä sisäisen standardin mahdollistavaa luminometristä mittausta saadaan yhdellä tutkimuksella selvitettyä sekä pintapuhtaustaso että mahdollisten pesuaineiden ja desinfiointiaineiden esiintyminen. Samaa mittausperiaatetta voidaan käyttää myös tuotantolaitosten CIP-pesuvesiin ja huuhteluvesiin, mikä mahdollistaa myös erilaisten putkistojen nopean ja tehokkaan puhtausseurannan.